top of page

Säkerhetsrådgivare

Behöver du en säkerhetsrådgivare är det bara att ta kontakt med

Mattias Simonsson.

Enligt lagen om transport av farligt gods ska verksamheter som utför transport, lastning eller lossning av farligt gods ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Detta gäller även för verksamheter som till någon annan lämnar farligt gods för transport.

Förebyggande uppgifter

Exempel på uppgifter för säkerhetsrådgivare som syftar till förebyggande åtgärder

  • se till att bestämmelserna i lagen om transport av farligt gods och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen efterlevs,
  • ge verksamheten råd i frågor som rör transport av farligt gods,
  • följa de särskilda krav som gäller för transportmedel och utrustning för transport av farligt gods, när sådana ska anskaffas,
  • säkerställa att de handlingar och den säkerhets utrustning som ska medföras i transportmedlet motsvarar gällande bestämmelser,
  • utarbeta rutiner i samband med inköp och underhåll av utrustning,
  • öka medvetenheten om farorna vid transport, lastning eller lossning av farligt gods,
  • säkerställa att berörd personal har tillräcklig utbildning och att den finns dokumenterad,
  • kunna agera snabbt och effektivt vid eventuella olyckor eller tillbud under transport, lastning eller lossning av farligt gods,
  • förhindra nya olyckor, tillbud eller allvarliga regelöverträdelser, och
  • säkerställa att det finns en uppdaterad skyddsplan enligt kraven i ADR-S och RID-S.
bottom of page