top of page

ADR Utbildningar

Vi erbjuder Adr utbildningar till dig enligt

Klassindelning

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål

Klass 2 Gaser

Klass 3 Brandfarliga vätskor

Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen

Klass 4.2 Självantändande ämnen

Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Klass 5.1 Oxiderande ämnen

Klass 5.2 Organiska peroxider

Klass 6.1 Giftiga ämnen

Klass 6.2 Smittförande ämnen

Klass 7 Radioaktiva ämnen

Klass 8 Frätande ämnen

Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål (miljöfarlighetskriterier ingår i klass 9)

Förarutbildning Farligt gods.

ADR Grund, Grund repetition.


Vad innebär begreppet farligt gods?

Internationella överenskommelser och nationell lagstiftning

Klassificeringskriterier, hälso- och miljörisker

Märkning av kollin och overpack

Lättnader från bestämmelserna

Transporthandlingar

Samlastningsbestämmelser

Fordonsmärkning

Hantering, stuvning och lastsäkring

Fordonsutrustning, uppställning av fordon, vägvalsstyrning, tunnelsäkerhet,

transportskydd, mm.

Åtgärder vid brand och spill samt första hjälpen

Förarutbildning!

Klass 1, Klass 1 repetition


Särskilda faror med explosiva ämnen och föremål

Krav på fordon

Samlastningsbestämmelser

Transporthandlingar

Märkning av fordon och kollin

Arbetsbestämmelser

Förarutbildning!

Tank, Tank repetition


Begreppet tanktransport

Särskilda krav på fordon och tank

Transporthandlingar

Märkning och etikettering

Trafiksäkerhet

Arbetsbestämmelser

Uppställning

Särskilda åtgärder vid brand och spill

1,3 utbildning

Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför, så kallad 1.3 utbildning..


Till skillnad mot förarutbildningen behövs inte godkännande eller tillstånd från MSB för att ge 1.3-utbildning. MSB utfärdar heller inte intyg om att personalen har genomgått denna utbildning. Däremot ska arbetsgivaren förvara dokumentation över genomförd 1.3 utbildning.


1.3-utbildning, ska enligt föreskrifterna bestå av

1. allmän utbildning,

2. funktionsspecifik utbildning,

3. säkerhetsutbildning, och i förekommande fall

4. utbildning om klass 7.

E - Learning

Den webbaserade ADR-förarutbildningen är ett komplement till den instrukörsledda

undervisningen.


När man kör E - learning så minskar man ner 1 dag i skolbänken,


Man får öva upp till 3 månader före kurs dag på Internett.

bottom of page