Slogan - Slogan
ADR Utbildningar
Vi erbjuder Adr utbildningar till dig enligt
 
Klassindelning
Klassindelning
Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
Klass 2 Gaser
Klass 3 Brandfarliga vätskor
Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen
Klass 4.2 Självantändande ämnen
Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
Klass 5.1 Oxiderande ämnen
Klass 5.2 Organiska peroxider
Klass 6.1 Giftiga ämnen
Klass 6.2 Smittförande ämnen
Klass 7 Radioaktiva ämnen
Klass 8 Frätande ämnen
Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål (miljöfarlighetskriterier ingår i klass 9)
Förarutbildning Farligt gods.
ADR Grund, Grund repetition.
Förarutbildning Farligt gods.
ADR Grund, Grund repetition.

Vad innebär begreppet farligt gods?
Internationella överenskommelser och nationell lagstiftning
Klassificeringskriterier, hälso- och miljörisker
Märkning av kollin och overpack
Lättnader från bestämmelserna
Transporthandlingar
Samlastningsbestämmelser
Fordonsmärkning
Hantering, stuvning och lastsäkring
Fordonsutrustning, uppställning av fordon, vägvalsstyrning, tunnelsäkerhet,
transportskydd, mm.
Åtgärder vid brand och spill samt första hjälpen
Förarutbildning!
Klass 1, Klass 1 repetition
Förarutbildning!
Klass 1, Klass 1 repetition

Särskilda faror med explosiva ämnen och föremål
Krav på fordon
Samlastningsbestämmelser
Transporthandlingar
Märkning av fordon och kollin
Arbetsbestämmelser


Förarutbildning!
Tank, Tank repetition
Förarutbildning!
Tank, Tank repetition

Begreppet tanktransport
Särskilda krav på fordon och tank
Transporthandlingar
Märkning och etikettering
Trafiksäkerhet
Arbetsbestämmelser
Uppställning
Särskilda åtgärder vid brand och spill
1,3 utbildning
1,3 utbildning
Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför, så kallad 1.3 utbildning..

Till skillnad mot förarutbildningen behövs inte godkännande eller tillstånd från MSB för att ge 1.3-utbildning. MSB utfärdar heller inte intyg om att personalen har genomgått denna utbildning. Däremot ska arbetsgivaren förvara dokumentation över genomförd 1.3 utbildning.

1.3-utbildning, ska enligt föreskrifterna bestå av
1. allmän utbildning,
2. funktionsspecifik utbildning,
3. säkerhetsutbildning, och i förekommande fall
4. utbildning om klass 7.
E - Learning
E - Learning
Den webbaserade ADR-förarutbildningen är ett komplement till den instrukörsledda
undervisningen.

När man kör E - learning så minskar man ner 1 dag i skolbänken,

Man får öva upp till 3 månader före kurs dag på Internett.
Site Builder drivs av  Vistaprint